Giỏ hàng

Hạn mức chỉ định thầu đối với gói thầu xây lắp

Thứ sáu, 19/5/2017

Theo Điểm đ Khoản 2 Điều 4 của Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-UBDT-NNPTNT-KHĐT-TC-XD ngày 18/11/2013 của Ủy ban Dân tộc và 4 Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng hướng dẫn thực hiện Chương trình 135...

Theo Điểm đ Khoản 2 Điều 4 của Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-UBDT-NNPTNT-KHĐT-TC-XD ngày 18/11/2013 của Ủy ban Dân tộc và 4 Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn quy định “gói thầu có tổng mức đầu tư dưới 3 tỷ đồng” thì được phép chỉ định thầu.

 Tuy nhiên, theo Khoản 1 Điều 54 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (có hiệu lực từ ngày 15/8/2014), trong đó quy định về hạn mức chỉ định thầu đối với các gói thầu xây lắp không quá 01 tỷ đồng.

 

Hỏi:

Sau khi Nghị định 63/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì gói thầu có được phép tiếp tục áp dụng theo hạn mức chỉ định thầu (các gói thầu có mức đầu tư dưới 3 tỷ đồng) của Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-UBDT-NNPTNT-KHĐT-TC-XD ngày 18/11/2013 hay không?

 Trả lời: 

Chỉ định thầu được quy định tại Điều 22 Luật đấu thầu 2013 và cụ thể hóa tại Mục 1 Chương V Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Nghị định 63/CP). Theo đó, hạn mức chỉ định thầu theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 22 Luật đấu thầu 2013 đối với gói thầu xây lắp là không quá 01 tỷ đồng.

 Theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-UBDT-NNPTNT-KHĐT-TC-XD ngày 18/11/2013 nêu trên thì gói thầu thuộc hạng mục đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 03 tỷ đồng thuộc trường hợp được phép chỉ định thầu. Tuy nhiên, nội dung về đấu thầu nêu tại Thông tư này được xây dựng tại thời điểm Nghị định số 85/2009/NĐ-CP (bao gồm hạn mức chỉ định thầu xây lắp) và Luật đấu thầu 2005 đang có hiệu lực. Do vậy, về nguyên tắc, kể từ khi Nghị định số 63/CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu 2013 có hiệu lực và Luật Đấu thầu 2005, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP hết hiệu lực thì nội dung đấu thầu nêu tại Thông tư nêu trên cần được sửa đổi cho phù hợp với Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định 63/CP.

 Trường hợp áp dụng các nội dung của Thông tư này khi chưa có Thông tư thay thế thì phải bảo đảm không trái với quy định của Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định 63/CP. Theo đó, hạn mức chỉ định thầu đối với gói thầu xây lắp là không quá 01 tỷ đồng.

                                                                                                                              Xuan Tan st