Giỏ hàng

Nhân lực

1. Cán bộ quản lý


TT

Trình độ chuyên môn

Ngành nghề

Số lượng (người)

Kinh nghiệm công tác


Tổng số

20

1

Đại học, trên Đại học:

12

Cơ khí

06

Từ 03- 18 năm

Tự động hóa Thiết kế cơ khí

02

Từ 03 - 15 năm

Máy hóa

02

Từ 03 - 18 năm

Điện tự động- M&E

02

Từ 03 - 15 năm

2

Cử nhân kinh tế:

Kế hoạch- Tài chính

04

Từ 03 - 10 năm

3

Trung cấp:


04


Kỹ thuật

02

Từ 05 - 15 nămKinh tế, TC

02

Từ 05 - 20 năm

2. Công nhân kỹ thuật:

TT

Ngành nghề

Bậc thợ

Số lượng (người)

Kinh nghiệm công tác


Tổng số

130

1

Lắp máy

4/7 - 6/7

35

03 - 18 năm

2

Lắp  điện

4/7 - 6/7

35

03 - 18 năm

3

Lắp ống

4/7 - 6/7

20

03 - 18 năm

4

Cơ khí, hàn, nguội

4/7 - 6/7

20

03 - 18 năm

5

Vận hành máy + cẩu + xe

5/7 -  6/7

10

03 - 20 năm

6

Sửa chữa, bảo hành khác

4/7-  6//7

10

03 - 18 năm