Giỏ hàng

Công tác An toàn, Vệ sinh lao động & Phòng chống cháy nổ.

Công tác huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động năm 2016.

    Ngày 24 đến 27 tháng 03 năm 2016, tại Chi nhánh Lắp máy đã tổ chức lớp huấn luyện công tác An toàn, Vệ sinh lao động cho người lao động: Có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn lao động, Vệ sinh lao động (đối tượng nhóm 3) theo danh mục ban hành tại thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh xã hội ban hành ngày 18/10/2013. Theo đó Chi nhánh cũng tiếp tục tổ chức khóa học ATLĐ cho khối Cán bộ giám sát thi công và Cán bộ quản lý, nhằm đáp ứng tốt nhất cho công tác quản lý ATVSLĐ và Phòng chống cháy nổ tại công trình và trong quá trình LĐSX.

    Kết quả: Sau khi tham dự khoá huấn luyện, 100% học viên tham dự đều được kiểm tra, đạt yêu cầu và được cấp chứng chỉ huấn luyện từ loại khá trở lên với thời hạn 05 năm.

    Một số hình ảnh lớp huấn luyện: